Μικρή Αρκάνα - Σπαθία

Έξι Σπαθί

Γενική Ερμηνεία

Θετική κάρτα για νέα ξεκινήματα, ενδιαφέρουσες εκκινήσεις, κατάλληλη
περίοδος για να εκφράσετε τα συναισθήματά σας και να ασχοληθείτε με
ζητήματα που σας εκφράζουν συναισθηματικά.